Informatii complete referitoare la facturare le regasim in Legea 571 din 2003 privind Codul Fiscal actualizata si in normele de aplicare la Codul fiscal. Aici gasim renumitul articolul 155 despre facturare aplicabil de la 1 ianuarie 2007:

Facturile se emit cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei (se incaseaza avansul, se livreaza bunul sau se presteaza serviciul).

Art. 155. – (1) Persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, alta decat o livrare/prestare fara drept de deducere a taxei, conform art. 141 alin. (1) si (2), trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care ia nastere faptul generator al taxei, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa.

Pentru operatiunile scutite de TVA din interiorul tarii (servicii medicale, servicii culturale, servicii financiare si bancare, inchirieri etc.) nu exista obligativitatea intocmirii unei facturi.

Norme metodologice: Persoana impozabila care efectueaza o livrare de bunuri sau o prestare de servicii scutita fara drept de deducere a taxei conform art. 141 alin. (1) si (2) din Codul fiscal, nu are obligatia intocmirii unei facturi, dar operatiunile vor fi consemnate in documente potrivit legislatiei contabile. Emiterea facturii nu este interzisa fiind optiunea persoanei impozabile de a factura operatiunile respective. In situatia in care factura este emisa aceasta trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin.(5) din Codul fiscal.Transferul proprietatii bunurilor in executarea creantelor, in situatia in care bunurile au fost predate pe baza de intelegere intre debitor si creditor, se consemneaza in facturi de catre debitor, daca operatiunea constituie livrare de bunuri.

Facturile intocmite pentru avansuri:

Art 155 alin. (1) De asemenea, persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar, pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa. (4) Regularizarea facturilor emise pentru plati in avans se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. Stornarea se poate face separat sau pe aceeasi factura pe care se evidentiaza contravaloarea integrala a livrarii de bunuri si/sau prestarii de servicii. (5) In cazul reducerilor de pret acordate de producatorii/distribuitorii de bunuri potrivit prevederilor pct. 19 alin. (2), pe baza de cupoane valorice, facturile de reducere se intocmesc direct pe numele comerciantilor care au acceptat cupoanele valorice de la consumatorii finali, chiar daca initial facturile de livrare a bunurilor pentru care se acorda aceste reduceri de pret au fost emise de producatori/distribuitori catre diversi intermediari cumparatori-revanzatori. La rubrica « Cumparator » se inscriu datele de identificare ale cumparatorului care a acceptat cupoanele valorice de la consumatorii finali. In plus in factura fiscala de reducere de pret se va mentiona « reducere de pret acordata in baza cupoanelor valorice ».

Apoi cand nu suntem obligati sa emitem factura?

Art 155 (7) Prin derogare de la alin. (1) si fara sa contravina prevederilor alin. (3), persoana impozabila este scutita de obligatia emiterii facturii, pentru urmatoarele operatiuni, cu exceptia cazului in care beneficiarul solicita factura: a) transportul persoanelor cu taximetre, precum si transportul persoanelor pe baza biletelor de calatorie sau a abonamentelor; b) livrarile de bunuri prin magazinele de comert cu amanuntul si prestarile de servicii catre populatie, consemnate in documente, fara nominalizarea cumparatorului; c) livrarile de bunuri si prestarile de servicii consemnate in documente specifice, care contin cel putin informatiile prevazute la alin. (5).

Cand suntem obligati sa emitem factura si nu bon fiscal?

Ordinul 29/2003Art. 1. – Activitatile de livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate direct catre populatie, pentru care agentii economici ce intra sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 sunt obligati sa emita facturi fiscale, sunt urmatoarele: (parte introductiva modificata prin art. I pct. 1 din Ordinul nr. 1627/2003, in vigoare de la 27 noiembrie 2003) a) vanzarea bunurilor de folosinta indelungata, definite potrivit legii; b) comertul cu amanuntul prin comis-voiajori, precum si prin corespondenta, cu exceptia livrarilor de bunuri la domiciliu efectuate de catre magazine; c) serviciile de reparatii si intretinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului; d) vanzarea pachetelor de servicii turistice sau componente ale acestora de catre agentiile de turism, definite potrivit legii; e) furnizarea la domiciliul clientului a energiei electrice si termice, a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobila, de posta si curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de Internet; f) efectuarea lucrarilor de constructii, reparatii, amenajari si intretinere de locuinte; [{*}] g) serviciile medicale cu plata prestate la domiciliul sau la locul de munca al clientului. (litera abrogata de la 25 noiembrie 2005 prin art. 8 din Ordinul nr. 1714/2005) h) vanzarile de bunuri si prestarile de servicii care nu se incaseaza integral cu numerar si/sau substitute de numerar; i) vanzarile de bunuri si prestarile de servicii care nu se incaseaza integral in momentul livrarii bunului sau prestarii serviciului. (literele h) si i) introduse prin art. I pct. 2 din Ordinul nr. 1627/2003, in vigoare de la 27 noiembrie 2003)

Elementele obligatorii ale unei facturi pentru scopuri de TVA:

Art. 155 (5) Factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii: a) numarul de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, care identifica factura in mod unic; b) data emiterii facturii; c) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, dupa caz, ale persoanei impozabile care emite factura; d) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este stabilit in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal, daca acesta din urma este persoana obligata la plata taxei; e) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale cumparatorului de bunuri sau servicii, dupa caz; f) numele si adresa cumparatorului, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul in care cumparatorul este inregistrat, conform art. 153, precum si adresa exacta a locului in care au fost transferate bunurile, in cazul livrarilor intracomunitare de bunuri prevazute la art. 143 alin. (2) lit. d); g) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153, ale reprezentantului fiscal, in cazul in care cealalta parte contractanta nu este stabilita in Romania si si-a desemnat un reprezentant fiscal in Romania, in cazul in care reprezentantul fiscal este persoana obligata la plata taxei; h) codul de inregistrare in scopuri de TVA furnizat de client prestatorului, pentru serviciile prevazute la art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct. 2 si lit. i); i) codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care se identifica cumparatorul in celalalt stat membru, in cazul operatiunii prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a); j) codul de inregistrare in scopuri de TVA cu care furnizorul s-a identificat in alt stat membru si sub care a efectuat achizitia intracomunitara in Romania, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA, prevazut la art. 153 sau 1531, al cumparatorului, in cazul aplicarii art. 126 alin. (4) lit. b); k) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 1251 alin. (3) in definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi; l) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, cu exceptia cazului in care factura este emisa inainte de data livrarii/prestarii sau incasarii avansului; m) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret; n) indicarea, in functie de cotele taxei, a taxei colectate si a sumei totale a taxei colectate, exprimate in lei, sau a urmatoarelor mentiuni: 1. in cazul in care nu se datoreaza taxa, o mentiune referitoare la prevederile aplicabile din acest titlu sau din Directiva a 6-a, ori mentiunile «scutit cu drept de deducere», «scutit fara drept de deducere», «neimpozabila in Romania» sau, dupa caz, «neinclus in baza de impozitare»; 2. in cazul in care taxa se datoreaza de beneficiar in conditiile art. 150 alin. (1) lit. b)-d) si g) sau ale art. 160, o mentiune la prevederile prezentului titlu sau ale Directivei a 6-a ori mentiunea «taxare inversa»; o) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune; p) orice alta mentiune ceruta de acest titlu.

Factura poate fi intocmita in orice limba oficiala a statelor membre ale Uniunii Europene, baza poate fi scrisa in valuta dar daca operatiunea nu este scutita, contravaloarea TVA se va trece si in lei. O factura se poate intocmi pe mai multe pagini.

Factura prevazuta la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal va fi intocmita in orice limba oficiala a statelor membre ale Uniunii Europene, dar la solicitarea organelor de control trebuie asigurata traducerea in limba romana. Baza de impozitare poate fi inscrisa in valuta, dar daca operatiunea nu este scutita de taxa, suma taxei trebuie inscrisa si in lei. Pentru inregistrarea in jurnalele de vanzari, baza impozabila va fi convertita in lei utilizand cursul de schimb prevazut la art. 1391 din Codul fiscal. (alineat modificat prin art. I lit. B pct. 7 din H.G. nr. 213/2007, in vigoare de la 2 martie 2007) [{*}] (2) In situatia in care denumirea bunurilor livrate/serviciilor prestate nu poate fi inscrisa pe o singura pagina, elementele prevazute la art. 155 alin. (5), cu exceptia informatiilor prevazute la lit. k), m), n) si p), din Codul fiscal se inscriu numai pe prima pagina a facturii. In aceasta situatie este obligatorie inscrierea pe prima pagina a facturii a numarului de pagini pe care le contine factura si a numarului total de pozitii cuprinse in factura respectiva. Pe facturile emise si achitate prin numerar pe baza de bonuri fiscale emise conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile ulterioare, nu este necesara mentionarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, fiind suficienta mentiunea «conform bon fiscal nr./data». (alineat modificat prin art. I lit. B pct. 7 din H.G. nr. 213/2007, in vigoare de la 2 martie 2007.

Alte elemente obligatorii ale unei facturi in afara celor prevazute la art 155 alin 5: Intreprinderile mici mai sunt obligate sa mentioneze pe factura o referire la art 152 alin 8 punctul b) in baza caruia au intocmit factura fara TVA. Intreprinderile mici sunt cele neplatitoare de TVA, cu cifra de afaceri sub 35.000 de euro.

Art. 152. – (1) Persoana impozabila stabilita in Romania, a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 35.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie poate solicita scutirea de taxa, numita in continuare regim special de scutire, pentru operatiunile prevazute la art. 126 alin. (1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).(8) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire: a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor, in conditiile art. 145 si 146;b) nu are voie sa mentioneze taxa pe factura sau alt document;c) este obligata sa mentioneze pe orice factura o referire la prezentul articol, pe baza careia se aplica scutirea.

In functie de specificul activitatii, exista numite particularitati in intocmirea facturilor – cum ar fi agentiile de turism.

Art.1521 (9) Agentiile de turism nu au dreptul sa inscrie taxa in mod distinct in facturi sau in alte documente legale care se transmit calatorului, pentru serviciile unice carora li se aplica regimul special, in acest caz inscriindu-se distinct in documente mentiunea «TVA inclusa».

Factura trebuie sa contina informatii privind denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerţului şi codul unic de inregistrare, capitalul social.

Legea 31/1990 Legea societatilor comerciale :Art. 74. – (1) In orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente intrebuinţate in comerţ, emanand de la o societate, trebuie să se menţioneze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerţului şi codul unic de inregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de legislaţia din domeniu.
(2) Dacă societatea pe acţiuni optează pentru un sistem dualist de administrare, in conformitate cu prevederile art. 153, documentele prevăzute la alin. (1) vor conţine şi menţiunea « « societate administrată in sistem dualist «
(3) In documentele prevăzute la alin. (1), dacă acestea provin de la o societate cu răspundere limitată, se va menţiona şi capitalul social, iar dacă ele provin de la o societate pe acţiuni sau in comandită pe acţiuni, se vor menţiona atat capitalul social subscris, cat şi cel vărsat.
(4) In situaţia in care documentele prevăzute la alin. (1) sunt emise de o sucursală, acestea trebuie să menţioneze şi oficiul registrului comerţului la care a fost inregistrată sucursala şi numărul ei de inregistrare.
(5) Dacă societatea deţine o pagină de internet proprie, informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) vor fi publicate şi pe pagina de internet a societăţii.”

Pe factura se va mai trece adresa punctului de lucru daca livrarea bunurilor nu se face de la sediul social, datele de identificare ale persoanei care efectueaza livrarea bunurilor( exceptie la prestarile de servicii), numarul contractului in baza caruia s-a prestat servciiul.

Ordin 29/2003 Art. 3. – (1) In situatia in care bunurile nu se livreaza de la sediul social inscris in antetul facturii fiscale sau al altui document legal aprobat pentru livrarea bunurilor, se vor mentiona pe factura fiscala sau pe documentul respectiv, in mod suplimentar, elementele de identificare a locului de expediere a bunurilor, si anume: denumirea sucursalei, punctului de lucru etc., localitatea, strada si numarul, sectorul/judetul. (2) In partea stanga jos a facturii fiscale vor fi mentionate si datele de identificare a persoanei care efectueaza livrarea bunurilor, si anume: numele si prenumele, seria si numarul actului de identitate (buletin de identitate, carte de identitate sau pasaport), codul numeric personal. (3) Persoanele juridice care utilizeaza facturi fiscale specifice, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, care nu au rubrica speciala pentru inscrierea datelor de identificare prevazute la alin. (2), pana la modificarea (adaptarea) formularelor respective vor inscrie (completa) in partea de jos a formularului datele persoanei autorizate sa efectueze livrarea bunurilor. (4) Pe facturile fiscale care se utilizeaza pentru prestari de servicii se vor mentiona, in mod expres, numarul si data contractului, respectiv ale comenzii, in cazul prestarilor de servicii ocazionale care nu au la baza un contract. (5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplica pentru livrarile de bunuri in sistem cash & carry.

Revenind la Codul fiscal, art.155 alineatul 6 ne anunta ca semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii:

Art 155(6) Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii.

Facturi speciale:

Prin norme se stabilesc conditiile in care: a) se poate intocmi o factura centralizatoare pentru mai multe livrari separate de bunuri sau prestari separate de servicii; b) se pot emite facturi de catre cumparator sau client in numele si in contul furnizorului/ prestatorului; c) se pot transmite facturi prin mijloace electronice; d) se pot emite facturi de catre un tert in numele si in contul furnizorului/prestatorului; e) se pot pastra facturile intr-un anumit loc. (9) Prin derogare de la dispozitiile alin. (5), se pot intocmi facturi simplificate in cazurile stabilite prin norme. (articol modificat prin art. I pct. 131 din Legea nr. 343/2006 (publicata la 1 august 2006), in vigoare de la 1 ianuarie 2007).

– facturile centralizatoare

In sensul art. 155 alin. (8) lit. a) din Codul fiscal, factura centralizatoare se poate intocmi daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) sa se refere la livrari de bunuri si/sau prestari de servicii catre acelasi client, pentru care faptul generator al taxei ia nastere intr-o perioada ce nu depaseste o luna calendaristica; b) toate documentele emise la data livrarii de bunuri sau prestarii de servicii sa fie obligatoriu anexate la factura centralizatoare.

– facturi emise de catre cumparator sau client in numele si in contul furnizorului/prestatorului

In sensul art. 155 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, factura se poate intocmi de catre cumparatorul unui bun sau serviciu in urmatoarele conditii: a) partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare;

b) sa existe o procedura scrisa de acceptare a facturii;

c) cumparatorul sa fie stabilit in Comunitate si inregistrat in Romania conform art. 153 din Codul fiscal;

d) atat furnizorul/prestatorul, in cazul in care este inregistrat in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, cat si cumparatorul sa notifice prin scrisoare recomandata organului fiscal competent aplicarea acestei proceduri de facturare, cu cel putin o luna calendaristica inainte de a o initia, si sa anexeze la notificare acordul si procedura de acceptare prevazute la lit. a) si respectiv b);

e) factura sa fie emisa in numele si in contul furnizorului/prestatorului de catre cumparator, si trimisa furnizorului/prestatorului;

f) factura sa cuprinda elementele prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;

g) factura sa fie inregistrata intr-un jurnal special de vanzari de catre furnizor/prestator, daca este inregistrat in Romania conform art. 153 din Codul fiscal.

– facturi transmise pe cale electronica

In sensul art. 155 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal, se pot trasmite facturi prin mijloace electronice in urmatoarele conditii:

a) pentru operatiuni efectuate in Romania, inclusiv pentru livrari intracomunitare:
1. partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare; 2. furnizorul/prestatorul si/sau cumparatorul, daca sunt inregistrati conform art. 153 din Codul fiscal, sa notifice, prin scrisoare recomandata, organul fiscal competent ca vor aplica o astfel de procedura de facturare, cu cel putin o luna calendaristica inainte de a o initia, si sa anexeze la notificare acordul prevazut la lit. a); 3. sa se garanteze autenticitatea sursei si integritatea continutului facturii prin: semnatura electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin schimbul electronic de date EDI definit la art. 2 din Recomandarile Comisiei 1994/820/EC din 19 octombrie 1994 referitor la aspectele legale ale schimbului electronic de date, sau orice alte mijloace electronice agreate de Directia de tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice; 4. sa existe un document centralizator pe suport de hartie, cu evidenta tuturor facturilor transmise prin schimbul electronic de date EDI, intr-o luna calendaristica de o persoana impozabila inregistrata conform art. 153 din Codul fiscal, sau a tuturor facturilor astfel primite intr-o luna calendaristica de orice persoana obligata la plata taxei, in cazul in care furnizorul/prestatorul nu este inregistrat conform art. 153 din Codul Fiscal; b) pentru achizitiile intracomunitare efectuate in Romania: 1. partile sa incheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare; 2. cumparatorul, in cazul in care este persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal, sa notifice, prin scrisoare recomandata, organul fiscal competent ca va aplica o astfel de procedura de facturare, cu cel putin o luna calendaristica inainte de a o initia, si sa anexeze la scrisoare acordul prevazut la lit. a); 3. sa existe un document pe suport de hartie, cu evidenta tuturor facturilor primite prin schimbul electronic de date EDI intr-o luna calendaristica de orice persoana impozabila sau persoana juridica neimpozabila inregistrata conform art. 1531 din Codul fiscal; (2) In sensul alin. (1) lit. b) conditiile pentru facturarea prin mijloace electronice sunt stabilite de tara in care au loc livrarile intracomunitare.

– facturi emise de catre un tert in numele si in contul furnizorului/prestatorului

In sensul art. 155 alin. (8) lit. d) din Codul fiscal, emiterea facturii poate fi externalizata, respectiv factura se poate intocmi de un tert in urmatoarele conditii: a) furnizorul/prestatorul sa notifice prin scrisoare recomandata organul fiscal competent ca emiterea de facturi va fi realizata de un tert, cu cel putin o luna calendaristica inainte de a initia aceasta procedura, si sa anexeze la scrisoare numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA al tertului; b) factura sa fie emisa de catre tert in numele si in contul furnizorului/prestatorului;

c) factura sa cuprinda toate elementele prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal;
d) facturile sa fie puse la dispozitia organelor fiscale competente fara nici o intarziere, ori de cate ori se solicita acest lucru.

75.(1) In sensul art. 155 alin.(8) lit.d) din Codul fiscal, in cazul bunurilor supuse executarii silite care sunt livrate prin organele de executare silita, factura se va intocmi de catre organele de executare silita pe numele si in contul debitorului executat silit. In factura se face o mentiune cu privire la faptul ca facturarea este realizata de organul de executare silita catre care se fac si platile de catre cumparator. Originalul facturii se transmite cumparatorului, respectiv adjudecatarului, iar exemplarul al doilea se transmite debitorului executat silit. Prin organe de executare silita se intelege persoanele abilitate prin lege sa efectueze procedura de executare silita.

(2) Daca organul de executare silita incaseaza contravaloarea bunurilor inclusiv taxa de la cumparator sau de la adjudecatar, are obligatia sa vireze la bugetul de stat taxa incasata de la cumparator sau adjudecatar in termen de 5 zile lucratoare de la data la care adjudecarea a devenit executorie. Pe baza documentului de plata a taxei pe valoarea adaugata transmis de organele de executare silita, debitorul executat silit evidentiaza suma achitata, cu semnul minus, in decontul de taxa pe valoarea adaugata la randul de regularizari taxa colectata din decontul de taxa prevazut la art. 1562 din Codul fiscal.

(3) Daca, potrivit legii, cumparatorul sau adjudecatarul are obligatia sa plateasca la unitatile Trezoreriei Statului taxa aferenta bunurilor cumparate, organului de executare silita nu-i mai revin obligatii referitoare la plata taxei. Organul de executare silita sau, dupa caz, cumparatorul/adjudecatarul transmite o copie de pe documentul prin care s-a efectuat plata taxei debitorului executat silit. Prevederile acestui alineat nu se aplica pentru situatiile prevazute la art. 160 din Codul fiscal, fiind aplicabile regulile specifice referitoare la taxarea inversa.

(4) Organele de executare silita inregistreaza taxa din facturile pentru operatiuni de executare silita emise in alte conturi contabile decat cele specifice taxei pe valoarea adaugata. Daca organul de executare silita este persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, nu va evidentia in decontul de taxa operatiunile respective.

(5) In situatia in care valorificarea bunurilor supuse executarii silite a fost realizata prin organele de executare silita, debitorul executat silit trebuie sa inregistreze in evidenta proprie operatiunea de livrare de bunuri pe baza facturii de executare silita transmise de organele de executare silita, inclusiv taxa colectata aferenta. Prevederile acestui alineat nu se aplica pentru situatiile prevazute la art. 160 din Codul fiscal, fiind aplicabile regulile specifice referitoare la taxarea inversa.

(6) Factura de executare silita emisa de organul de executare silita va contine pe langa informatiile prevazute la art. 155 alin.(5) din Codul fiscal, numele si datele de identificare a organului de executare silita prin care se realizeaza livrarea bunurilor si mentiunea “Factura pentru operatiuni de executare silita”.

– stocarea facturilor emise cu mijloace electronice

In sensul art. 155 alin. (8) lit. e) din Codul fiscal, facturile emise si primite se pot stoca prin orice metode si in orice loc in urmatoarele conditii:

a) locul de stocare sa se afle pe teritoriul Romaniei, cu exceptia facturilor emise si primite prin mijloace electronice, care se pot stoca in orice loc daca, pe perioada stocarii:
1. se garanteaza accesul on-line la datele respective; 2. se garanteaza autenticitatea sursei si integritatea continutului facturilor, precum si faptul ca acestea sunt lizibile; 3. datele care garanteaza autenticitatea sursei si integritatea continutului facturilor sunt de asemenea stocate; b) facturile sau continutul facturilor emise si primite, in cazul stocarii prin mijloace eletronice, sa fie puse la dispozitia organelor fiscale competente fara nici o intarziere, ori de cate ori se solicita acest lucru.

77. Transmiterea si stocarea prin mijloace electronice a facturilor reprezinta transmiterea sau punerea la dispozitia beneficiarului, precum si stocarea, prin echipamente electronice de procesare si stocarea de date, inclusiv compresia digitala, pe baza de cabluri telegrafice, transmisie radio, tehnologiilor optice sau de alte mijloace electromagnetice.

Codul fiscal:

(9) Prin derogare de la dispozitiile alin. (5), se pot intocmi facturi simplificate in cazurile stabilite prin norme.

Norme metodologice:
78. (1) Nu se pot emite facturi simplificate pentru livrarile intracomunitare de bunuri, prevazute la art. 143 alin.(2) din Codul fiscal.

(2) In vederea emiterii de facturi simplificate, persoanele impozabile trebuie sa depuna o solicitare la Directia de reglementari contabile din cadrul Ministerului Finantelor Publice. Solicitarile, insotite de avizul acestei directii, vor fi transmise Directiei generale legislatie impozite indirecte din cadrul Ministerului Finantelor Publice in vederea consultarii Comitetului TVA, conform prevederilor Directivei a 6-a. Facturile simplificate se pot emite numai dupa consultarea Comitetului si transmiterea unui raspuns pozitiv catre solicitanti.

Daca se achizitioneaza material lemnos, deseuri sau ni se presteaza lucrari de constructii- montaj, cumparam o cladire sau un teren, nu platim furnizorului valoarea TVA si aplicam taxarea inversa. Conditia este ca si vanzatorul si cumparartorul sa fie platitori de TVA.TAXAREA INVERSA- cand se aplica si cum se procedeaza?

Masuri de simplificare
Art. 160. – (1) Furnizorii si beneficiarii bunurilor/serviciilor prevazute la alin. (2) au obligatia sa aplice masurile de simplificare prevazute de prezentul articol. Conditia obligatorie pentru aplicarea masurilor de simplificare este ca atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA, conform art. 153.

(2) Bunurile si serviciile pentru livrarea sau prestarea carora se aplica masurile de simplificare sunt:

a) deseurile si materiile prime secundare, rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata, cu modificarile ulterioare;
b) cladirile, partile de cladire si terenurile de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare; c) lucrarile de constructii-montaj; d) bunurile si/sau serviciile livrate ori prestate de sau catre persoanele aflate in stare de faliment declarata prin hotarare definitiva si irevocabila;

e) materialul lemnos, conform prevederilor din norme.
(3) Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri prevazute la alin. (2) furnizorii sunt obligati sa inscrie mentiunea «taxare inversa», fara sa inscrie taxa aferenta. Pe facturile primite de la furnizori, beneficiarii vor inscrie taxa aferenta, pe care o evidentiaza atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa. Pentru operatiunile supuse masurilor de simplificare nu se face plata taxei intre furnizor si beneficiar. (4) Beneficiarii care sunt persoane impozabile cu regim mixt aplica si prevederile art. 147, in functie de destinatia achizitiilor respective.

(5) De aplicarea prevederilor prezentului articol sunt responsabili atat furnizorii/prestatorii, cat si beneficiarii. In situatia in care furnizorul/prestatorul nu a mentionat «taxare inversa» in facturile emise pentru bunurile/serviciile care se incadreaza la alin. (2), beneficiarul este obligat sa aplice taxare inversa, sa nu faca plata taxei catre furnizor/prestator, sa inscrie din proprie initiativa mentiunea «taxare inversa» in factura si sa indeplineasca obligatiile prevazute la alin. (3).

(articol modificat prin art. I pct. 138 din Legea nr. 343/2006 (publicata la 1 august 2006), in vigoare de la 1 ianuarie 2007)

Norme metodologice:

82. (1) Conditia obligatorie prevazuta la art. 160 alin.(1) din Codul fiscal, pentru aplicarea masurilor de simplificare, respectiv a taxarii inverse, este ca atat furnizorul/prestatorul, cat si beneficiarul sa fie persoane inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, si operatiunea in cauza sa fie taxabila. Masurile de simplificare se aplica numai pentru operatiuni realizate in interiorul tarii astfel cum este definit la art. 1252 din Codul fiscal.

(2) In intelesul art. 160 din Codul fiscal, prin cladire se intelege orice constructie legata nemijlocit de sol, avand una sau mai multe incaperi, si care serveste la adapostirea de oameni, de animale si/sau de bunuri mobile corporale.

(3) Prin lucrari de constructii-montaj, in sensul art. 160 alin. (2) lit.c) din Codul fiscal, se inteleg lucrarile de constructie, reparare, modernizare, transformare si demolare legate de un bun imobil.

(4) Bunurile care se incadreaza in categoria material lemnos, prevazute la art 160 alin. (2) lit.d) din Codul fiscal, sunt urmatoarele: masa lemnoasa pe picior, precum si materialul lemnos prevazut la art. 2 lit. a) din Normele privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 427/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) In cazul livrarilor/prestarilor, prevazute la art. 160 alin.(2) din Codul fiscal, inclusiv pentru avansurile incasate, furnizorii/prestatorii emit facturi fara taxa si fac mentiunea “taxare inversa”. Taxa se calculeaza de catre beneficiar asupra sumei platite in avans si se inscrie in jurnalul pentru cumparari, fiind preluata atat ca taxa colectata cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa. Contabil, beneficiarul va inregistra in cursul perioadei fiscale 4426=4427 cu suma taxei aferente.

(6) Inregistrarea contabila 4426=4427 la cumparator este denumita autolichidarea taxei pe valoarea adaugata, colectarea taxei pe valoarea adaugata la nivelul taxei deductibile este asimilata cu plata taxei catre furnizor/prestator. Prevederile acestui alineat sunt valabile pentru orice alte situatii in care se aplica taxare inversa.

(7) Persoanele impozabile cu regim mixt care sunt beneficiari ai unor achizitii supuse taxarii inverse, conform art. 160 din Codul fiscal, vor deduce taxa in decontul de taxa in limitele si in conditiile stabilite la art. 145, 146, 147 si 1471 din Codul fiscal.

(8) Furnizorii/prestatorii care sunt persoane impozabile cu regim mixt vor lua in calculul pro-rata, ca operatiuni taxabile, valoarea livrarilor/prestarilor pentru care au aplicat taxare inversa.

(9) Neaplicarea masurilor de simplificare prevazute de lege va fi sanctionata de organele fiscale prin obligarea furnizorilor/prestatorilor si a beneficiarilor la rectificarea operatiunilor si aplicarea taxarii inverse conform prevederilor din prezentele norme.

(10) In situatia in care organele fiscale competente, cu ocazia verificarilor efectuate, constata ca pentru bunurile prevazute la art. 160 alin.(2) din Codul fiscal, nu au fost aplicate masurile de simplificare prevazute de lege, vor obliga beneficiarii la stornarea taxei deductibile prin contul de furnizori, efectuarea inregistrarii contabile 4426=4427 si inregistrarea in decontul de taxa pe valoarea adaugata intocmit la finele perioadei fiscale in care controlul a fost finalizat, la randurile de regularizari. In situatia in care beneficiarii sunt persoane impozabile mixte, iar bunurile achizitionate sunt destinate realizarii atat de operatiuni cu drept de deducere, cat si fara drept de deducere, suma taxei deductibile se va determina pe baza pro rata de la data efectuarii achizitiei bunurilor supuse taxarii inverse si se va inscrie in randul de regularizari din decont, care nu mai este afectat de aplicarea pro rata din perioada curenta.

(11) Orice situatii in care aplicarea taxarii inverse implica dificutati de incadrare a bunurilor sau serviciilor respective in prevederile art. 160 din Codul fiscal, vor fi solutionate de Comisia Centrala Fiscala.

(12) In cazul operatiunilor pentru care inainte de data aderarii s-a aplicat regimul normal de taxa pe valoarea adaugata, iar dupa aderare se aplica masurile de simplificare, si pentru care au fost incasate avansuri inainte de aceasta data, se aplica taxarea inversa numai pentru diferenta dintre valoarea livrarii/prestarii si valoarea avansurilor incasate inainte de data aderarii, precum si pentru orice alte avansuri sau rate a caror exigibilitate intervine dupa data adera.