(1) Factura prevazuta la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal va fi întocmita în orice limba oficiala a statelor membre ale Uniunii Europene, dar la solicitarea organelor de inspectie fiscala trebuie asigurata traducerea în limba româna. Baza de impozitare poate fi înscrisa în valuta, dar, daca operatiunea nu este scutita de taxa, suma taxei trebuie înscrisa si în lei. Pentru înregistrarea în jurnalele de vânzari, baza impozabila va fi convertita în lei, utilizând cursul de schimb prevazut la art. 1391 din Codul fiscal.
(2) În situatia în care denumirea bunurilor livrate/serviciilor prestate nu poate fi înscrisa pe o singura pagina, elementele prevazute la art. 155 alin. (5), cu exceptia informatiilor prevazute la art. 155 alin. (5) lit. h) – m) din Codul fiscal, se înscriu numai pe prima pagina a facturii. În aceasta situatie este obligatorie înscrierea pe prima pagina a facturii a numarului de pagini pe care le contine factura si a numarului total de pozitii cuprinse în factura respectiva. Pe facturile emise si achitate prin numerar pe baza de bonuri fiscale emise
conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata, cu modificarile ulterioare, nu este necesara mentionarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, fiind suficienta mentiunea “conform bon fiscal nr./data”.
(3) Potrivit prevederilor art. 155 alin. (5) lit. b) si c) din Codul fiscal:
a) daca factura este emisa înainte de data livrarii/prestarii sau înainte de data încasarii unui avans, pe factura se va mentiona numai data emiterii facturii;
b) în cazul în care factura este emisa în data în care a avut loc livrarea/prestarea sau încasarea unui avans, pe factura se va mentiona numai data emiterii facturii, care este aceeasi cu data livrarii/prestarii sau încasarii unui avans;
c) în cazul în care factura este emisa ulterior datei livrarii/prestarii sau a încasarii unui avans, pe factura se va mentiona atât data emiterii facturii, cât si data livrarii/prestarii sau a încasarii unui avans;
(4) Prevederile art. 155 alin. (5) lit. f) din Codul fiscal referitoare la adresa furnizorului/prestatorului vor cuprinde cel putin urmatoarele informatii: localitatea, strada si numarul. În cazul furnizorilor/prestatorilor cu sediul activitatii economice în România, care au sedii secundare fara personalitate juridica pe teritoriul României, pe facturile emise se va înscrie adresa sediului activitatii economice a persoanei juridice si, optional, se poate înscrie si adresa sediului secundar prin care au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate
serviciile. În cazul furnizorilor/ prestatorilor cu sediul activitatii economice în afara României, care au sedii fixe pe teritoriul României, pe facturile emise se va înscrie adresa sediului fix din România care a realizat livrarea de bunuri si/sau prestarea de servicii. Persoanele impozabile care au sediul activitatii economice în România si au sedii fixe în alte state de la care livreaza bunuri sau presteaza servicii vor înscrie pe facturi adresa sediului fix prin care au fost realizate aceste operatiuni.
(5) Prevederile art. 155 alin. (5) lit. d) din Codul fiscal referitoare la adresa beneficiarului vor cuprinde cel putin urmatoarele informatii: localitatea, strada si numarul. În cazul beneficiarilor cu sediul activitatii economice în România, care au sedii secundare fara personalitate juridica pe teritoriul României, pe facturile emise de furnizori/prestatori stabiliti în România se va înscrie adresa persoanei juridice si, optional, se poate înscrie si adresa sediului secundar catre care au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate serviciile. În cazul beneficiarilor cu sediul activitatii economice în afara României, care au sedii fixe pe teritoriul României, pe facturile emise de furnizori/prestatori stabiliti în România se va înscrie adresa sediului fix din România catre care au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate serviciile. De asemenea, în cazul beneficiarilor cu sediul activitatii economice în afara României, care au sedii fixe în alt stat decât cel în care îsi au stabilit sediul activitatii economice, pe facturile emise de furnizori/prestatori stabiliti în România se va înscrie adresa sediului fix din România catre care au fost livrate bunurile si/sau au fost prestate serviciile.
(6) Prevederile art. 155 alin. (5) lit. n) din Codul fiscal cu privire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit facturi de avans sau facturi partiale pentru aceeasi operatiune, se aplica atunci când se efectueaza regularizarile prevazute la pct. 69 alin. (3).