De la 1 ianuarie 2007, odata cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, gata cu facturile tipizate cu regim special imprimate la Regia Autonomã “Imprimeria Nationalã” cu serii si numere pretiparite, inregistrate la finante.

Conform Codului Fiscal, factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

a) numãrul de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, care identificã factura în mod unic; Exemplu seria AB nr. 002

b) data emiterii facturii; Exemplu 02.05.2009

c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasãrii unui avans, în mãsura în care aceastã datã diferã de data emiterii facturii; Exemplu 03.05.2009

d) denumirea/numele, adresa si codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, dupã caz, codul de identificare fiscalã, ale persoanei impozabile care emite factura, datele reprezentantului fiscal unde este cazul. Exemplu SC VANZATOR SRL,  localitatea Arad, str. Xulescu Nr. 10, Cod fiscal RO 111222

e) denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscalã ale beneficiarului, dacã acesta este o persoanã impozabilã sau o persoanã juridicã neimpozabilã; Exemplu SC CUMPARATOR SRL,  localitatea Arad, str. Yulescu Nr. 20, Cod fiscal 333444.

f) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, Exemplu eugenii, 10 bucati .

g) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor sau, dupã caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotã, scutire sau operatiune netaxabilã, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret;Exemplu ( tot despre eugenii) 0.85 lei pe bucata * 10 buc =8.5 lei,

h) indicarea cotei de taxã aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în functie de cotele taxei; Exemplu 19% adica 1.62 lei (8.5*19%)

i) în cazul în care nu se datoreazã taxa, trimiterea la dispozitiile aplicabile din Codul fiscal sau din Directiva 112 sau orice altã mentiune din care sã rezulte cã livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversã; Exemplu: pentru vanzarile de bunuri in Uniunea Europeana, scutit cu drept de deducere conf. art .143(2) lit a) a CF sau directiva 2006/112/CE art 138(1).

j) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeasi operatiune. Exemplu stornare factura seria AB nr. 001 pozitia 1.

Interesant!

Semnarea si stampilarea facturilor nu sunt obligatorii. Nu strica totusi sa avem o confirmare de primire si acceptare a facturii din partea partenerului de afaceri.

Factura poate fi intocmita in orice limba oficiala a statelor membre ale UE, dar la solicitarea organelor de inspectie fiscala trebuie asigurata traducerea in limba romana. Baza de impozitare poate sa fie scrisa in valuta, dar daca operatiunea nu este scutita de TVA, suma taxei trebuie scrisa si in lei.

Daca o factura are mai multe pagini, este obligatorie inscrierea pe prima pagina a numarului de pagini pe care le contine factura si numarul total de pozitii cuprinse in factura respectiva.

Pe facturile emise si achitate in numerar pe baza de bonuri fiscale, nu este necesara mentionarea bunurilor livrare sau a serviciilor prestate, fiind suficienta mentiunea “conform bon fiscal nr./data”.

Daca factura este emisa ulterior datei livrarii/prestarii sau a incasarii unui avans, pe factura se va mentiona atat data emiterii facturii, cat si data livrarii/prestarii sau a incasarii avansului.

Prin adresa furnizorului se intelege cel putin urmatoarele informatii: localitatea, strada si numarul.

In situatiile in care bunurile circula fara sa fie insotite de factura, documentul utilizat pe perioada transportului este avizul de insotire a marfii. In cazul transferului de bunuri intre gestiunile aceleiasi unitati, dispersate teritorial, avizul de insotire al marfii va purta mentiunea “fara factura”

Orice document sau mesaj care modifica si care se refera in mod specific si fara ambiguitati la factura initiala va fi tratata ca o factura.

Romania va accepta documentele sau mesajele pe suport hartie ori in forma electronica drept facturi, daca acestea indeplinesc conditiile prevazute din Codul Fiscal.

Legea societatiilor comerciale face si ea o referile la elementele obligatorii ale unei facturi si spune asa: in orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la o societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inregistrare din registrul comertului si codul unic de inregistrare. Daca societatea este un SRL, se va mentiona si capitalul social. In situatia in care documentele sunt emise de o sucursala, acestea trebuie sa mentioneze si oficiul registrului comertului la care au fost inregistrata sucursala si numarul ei de inregistrare.