Modificari ale Codului Fiscal la data de 1 Iulie 2010


Urmare a publicării în Monitorul Oficial nr. 431 din 28 iunie 2010 a Ordonanţei de urgenţă nr 58 din 28 iunie 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571 / 2003 – Codul Fiscal vă comunicăm următoarele :
1.Începând cu data de 1 iulie 2010 intră în vigoare următoarele modificări:
 • Cota standard de TVA este de 24 % ; Luaţi legătura urgent cu reprezentanţii firmelor care vă asigură service-ul la casele de marcat fiscale pentru schimbarea cotei conform noilor prevederi, precum şi cu cei care vă furnizează softurile pentru facturare ;
 • Tichetele de masă vor fi impozitate doar cu 16 %, reprezentând impozit pe salarii.
 • O persoană juridică română care distribuie / plăteşte dividende către o persoană juridică română are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende reţinut către bugetul de stat, astfel :
  • Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului brut distribuit / plătit unei persoane juridice române.
  • Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se distribuie / plăteşte dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor.
  • Prevederile prezente nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română:
   • unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deţine, la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de 2 ani impliniţi până la data plăţii acestora inclusiv;
   • fondurilor de pensii facultative, respectiv fondurilor de pensii administrate privat;.
 • Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere / conturi curente realizate începând cu 1 iulie 2010 se vor impune cu o cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic. Impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului. Virarea impozitului se va face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării în cont. Prevederile prezente coroborate cu Convenţiile de evitare a dublei impuneri se vor aplica şi persoanelor nerezidente.
 • Orice activitate poate fi reconsiderată drept activitate dependentă ( şi va fi impozitată conform Capitol III – Titlul III Cod Fiscal – Venituri din salarii ), dacă îndeplineste cel puţin unul din următoarele criterii :
  • a)Beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta cum ar fi : atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire al acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru ;
  • b)În prestarea activităţii beneficiarul de venit foloseşte baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă şi altele asemenea ;
  • c)Beneficiarul de venit contribuie numai cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu ;
  • d)Plătitorul de venituri suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare – detaşare în ţară şi străinătate precum şi alte cheltuieli de această natură ;
  • e)Plătitorul de venituri suportă indemnizaţia de concediu de odihnă şi indemnizaţia pentru incapacitatea temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit ;
  • f)Orice alte elemente care reflectă natura dependentă a activităţii.
  • În cazul reconsiderării unei activităţi ca activitate dependentă se aplică regulile de determinare a impozitului şi a contribuţiilor sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, pentru veniturile din salarii realizate în afara funcţiei de bază.
 • Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală se stabileşte prin scăderea din venitul brut al următoarelor cheltuieli :
  • a)O cheltuială deductibilă egală cu 20 % din venitul brut ( în prezent este 40 % ) ;
  • b)Contribuţiile sociale obligatorii plătite ;
 • Venitul net din crearea de opere de artă monumentală se stabileşte prin scăderea din venitul brut al următoarelor cheltuieli :
  • a)O cheltuială deductibilă egală cu 25 % din venitul brut ( în prezent este 50 % ) ;
  • b)Contribuţiile sociale obligatorii plătite.